Niezalogowany
zmień rozmiar:

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna  na rok szkolny 2018/2019

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

 

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.


Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wskazanych przez rodzica we wniosku, burmistrz Pszczyny, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm).

1.     Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych zarządzeniem burmistrza.

2.     Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak:

-                               data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,

-                               data i godzina wydrukowania wniosku,

-                               data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,

-                               data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

3.     Informacje ogólne

·         W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w gminie Pszczyna:

-         dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2015-2012),

oraz

-         dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

·         Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza gminą Pszczyna mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

·      Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

·         Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych 
w harmonogramie.

4.     Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
w bieżącym roku szkolnym (2017/2018)

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu/szkole podstawowej, do której uczęszcza dziecko.

5.     Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego·   Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka za pomocą systemu informatycznego

·   We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

  ·         Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

  -   wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

  -   drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu /szkole pierwszego wyboru.

  ·         Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

  -   pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,

  -   wypełniają go odręcznie i składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,

  -   następnie informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły, po wydrukowaniu wniosku z systemu następuje jego podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego.

  ·     Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

  ·         Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.

  ·         Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

  ·         Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 

  ·         Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.

  ·         Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

  -   żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

  -   zwrócić się do burmistrza Pszczyny, o potwierdzenie okoliczności zawartych 
  w oświadczeniach.

  W tym celu burmistrz:

  -   korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

  -   może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

  -   może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie 
  o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa 
  w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.).

  O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

  ·         W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

  ·         Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

  -   w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, 
  tzw. kryteria ustawowe,

  -   w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XLII/467/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

  ·         Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
  do przyjęcia.

  ·         Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane w formie zawarcia umowy.  ·     Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

  ·         Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

  -   wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania 
  do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

  -   wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

  Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

  6.     Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

  Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły 
  wg zasad opisanych powyżej.

   

   

   

  Pszczyna, dnia 31 stycznia 2018 r.

  Rekrutacja ID: 123; Wersja: 9.115.296.1539 Harmonogram ID: 502;